λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορία Εργαστηρίου Γεωφυσικής

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΦΕΚ270/1-12-1999, το Εργαστήριο Γεωφυσικής εντάσσεται στον Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ. Στο Εργαστήριο Γεωφυσικής υπάγεται και η ¨Ερευνητική Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών στις Γεωεπιστήμες". Στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, εντός του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
Η αποστολή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής είναι:

 • Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πρακτική άσκηση και κατάρτιση στις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης/ ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων.
 • Να στηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας με σύγχρονα όργανα γεωφυσικών διασκοπήσεων και υπολογιστικές υποδομές.
 • Να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες γεωφυσικών εφαρμογών σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς ή πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μερικών χρόνων, το Εργαστήριο κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη υψηλής διακριτικής ικανότητας μεθοδολογιών απεικόνισης και έρευνας του υπεδάφους, καθώς και σύγχρονου λογισμικού ανάλυσης γεωφυσικών δεδομένων. 
Το Εργαστήριο Γεωφυσικής έχει αναπτύξει πολλούς δεσμούς και συνεργασίες με αντίστοιχες ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονά-δες της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης, δραστηριοποιείται στην κοινοποίηση και διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας επίσης μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων για ειδικούς επιστήμονες ή το γενικό κοινό. Τέλος, προσφέρει ευρύ φάσμα γεωφυσικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά μελέτες επί τεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, μελέτες επί ορυκτών και υδατικών πόρων και γεωθερμικές μελέτες/εφαρμογές.

Διδακτικές και Ερευνητικές δραστηριότητες Εργαστηρίου Γεωφυσικής ΕΚΠΑ
 • Μεθοδολογική ανάπτυξη τεχνικών απεικόνισης και έρευνας του παραεπιφανειακού (ρηχού) υπεδάφους
 • Τεχνική Γεωφυσική - Μικροζωνικές μελέτες
 • Φυσική του εσωτερικού της Γης – μελέτη και ανάλυση της δομής του στερεού φλοιού σε όλες τις κλίμακες
 • Υδρογεωλογικές και γεωπεριβαλλοντικές έρευνες
 • Μελέτη/ έρευνα γεωθερμικών και άλλου τύπου ενεργειακών πόρων
 • Έρευνα ορυκτών πόρων
 • Φυσική της σεισμικής πηγής και έρευνα πρόγνωσης σεισμών
 • Γεωμαγνητισμός και Γεω-ηλεκτρομαγνητισμός
 • Διαστημικές (δορυφορικές) εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες και την Γεωδυναμική (DGPS, SAR/DINSAR, θερμική απεικόνιση κ.λπ.)
 • Ανάπτυξη γεωφυσικού λογισμικού
 • Αρχαιομετρία
Τρέχοντα Ερευνητικά προγράμματα
IGME+2022
Στρόπωνες
20221209_160805
Γεωφυσικός χαρακτηρισμός εδαφών
Screenshot_3
ΗΛΙΔΑ
Γεωφυσικές μεθοδολογίες
 • Γεωηλεκτρικές μέθοδοι (Βαθοσκοπήση-Τομογραφία-Φυσικό Δυναμικό)
 • Γεωηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι (TEM-VLF-Γεωραντάρ-Μαγνητοτελλουρικά-EM)
 • Γεωσεισμικές μέθοδοι (Διάθλαση-Ανάκλαση-Επιφανειακά κύματα)
 • Βαρυτική διασκόπηση
 • Γεωμαγνητική διασκόπηση
 • Γεωφυσικές διαγραφίες σε γεωτρήσεις