λογο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2023

Alexopoulos J.D., Dilalos S, Giannopoulos I-K, Filis C, Vassilakis E, Voulgaris N. The Combination of Updated Geotechnical, Seismotectonic and Isoseismal Maps of the Ionian Islands (Greece). Geosciences. 2023; 13(7), 218. https://doi.org/10.3390/geosciences13070218

Dilalos S. & Alexopoulos J.D., 2023. Regional Gravity Model of Greece Based on Satellite, Marine and Terrestrial Data. Pure and Applied Geophysics, 180, 2807-2826. https://doi.org/10.1007/s00024-023-03285-z

Alexopoulos J.D., Giannopoulos I.K., Mitsika G.S., Gkosios V., Konsolaki A., Vassilakis E., Poulos S.E., 2023. Ground Penetrating Radar for Inspecting the Core and Base of Coastal Sand Dunes. In: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works, 97-101. 24 – 27 May 2023 – Thessaloniki, Greece.

Liaros S., Poulos S.E., Kampanis N., Alexopoulos J.D., Alexandrakis G., Karditsa A., Ghionis G., Vassilakis E., Hatzaki M., Nastos P., Nomikou P., Kotinas V., Stanota E.-S., Nteris A., Methenitis V., Mitsika G.S., Lampridou D., Margaritou E., Skolovas S., Nikolaou K., Stamatoglou A., Giannopoulos I.K., Gkosios V., Konsolaki A., Kontostavlos G., Konstantopoulou M., Panagou M., Gkogkos N., Roussos L., Exintavelonis I., Roukouni H., Stamatoglou K., 2023. Decision-Making Tool for Mitigation of the Coastal Erosion and Extreme Wave Impacts in the Coastal Zone, in the Context of Climate Change. In: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works, 77-81. 24 – 27 May 2023 – Thessaloniki, Greece

Alexopoulos JD, Dilalos S, Voulgaris N, Gkosios V, Giannopoulos I-K, Kapetanidis V, Kaviris G., 2023. The Contribution of Near-Surface Geophysics for the Site Characterization of Seismological Stations. Applied Sciences. 13(8), 4932. https://doi.org/10.3390/app13084932

Mitsika G.S., Alexopoulos J.D., Vassilakis Em., Dilalos S., Poulos S.E., 2023. Investigation of the physical-geographical characteristics of river delta with geophysical and satellite data. The case study of Pineios River, Greece. MethodsX, 10, 102033. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102033

Gkosios V., Alexopoulos J.D., Dilalos S., Giannopoulos I.K., Mitsika G.S., Barbaresos I., Voulgaris N., 2023. Assessment of near-surface geophysical measurements for geotechnical purposes at the area of Goudi (Athens, Greece). In: Near Surface Geoscience 2023 - 29th European Meeting of Environmental and Engineering. Geophysics. 3-7 September 2023, Edinburg, UK. Accepted Manuscript

Giannopoulos I.K., Alexopoulos J.D., Mitsika G.S., Konsolaki A., Dilalos S., Vassilakis E., Voulgaris N., 2023. A preliminary geophysical investigation regarding the possible extension of Alistrati cave in Serres Greece. In: Near Surface Geoscience 2023 - 29th European Meeting of Environmental and Engineering. Geophysics. 3-7 September 2023, Edinburg, UK. Accepted Manuscript

2022

Alexopoulos JD, Voulgaris N, Dilalos S, Gkosios V, Giannopoulos I-K, Mitsika GS, Vassilakis E, Sakkas V, Kaviris G., 2022. Near-Surface Geophysical Characterization of Lithologies in Corfu and Lefkada Towns (Ionian Islands, Greece). Geosciences, 12(12), 446. https://doi.org/10.3390/geosciences12120446

Dilalos S., Alexopoulos J. D., Vassilakis E., Poulos S.E., 2022. Investigation of the structural control of a deltaic valley with geophysical methods. The case study of Pineios river delta (Thessaly, Greece). Journal of Applied Geophysics, 104652. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2022.104652

Vassilakis E., Kaviris G., Kapetanidis V., Papageorgiou E., Foumelis ., Konsolaki A., Petrakis S., Evangelidis C., Alexopoulos J., Karastathis V., Voulgaris N., Tselentis G., 2022. The 27 September 2021 Earthquake in Central Crete (Greece)—Detailed Analysis of the Earthquake Sequence and Indications for Contemporary Arc-Parallel Extension to the Hellenic Arc. Applied Sciences, 12 (6), 2815. https://doi.org/10.3390/app12062815

Kaviris G., Kapetanidis V., Spingos I., Sakellariou N., Karakonstantis A., kouskouna V., Elias P., Karavias A., Sakkas V., Gatsios T., Kassaras I., Alexopoulos J.D., Papadimitriou P., Voulgaris N., Parcharidis I., 2022. Investigation of the Thiva 2020–2021 Earthquake Sequence Using Seismological Data and Space Techniques. Applied Sciences, 12 (5), 2630. https://doi.org/10.3390/app12052630

Mavroulis S., Vassilakis E., Diakakis M., Konsolaki A., Kaviris G., Kotsi E., Kapetanidis V., Sakkas V., Alexopoulos J.D., Lekkas E., Voulgaris N., 2022. The Use of Innovative Techniques for Management of High-Risk Coastal Areas, Mitigation of Earthquake-Triggered Landslide Risk and Responsible Coastal Development. Applied Sciences, 12 (4), 2193. https://doi.org/10.3390/app12042193

Sakkas V., Kapetanidis V., Kaviris G., Spingos I., Mavroulis S., Diakakis M., Alexopoulos J.D., Kazantzidou-Firtinidou D., Kassaras I., Dilalos S., Vassilakis E., Kotsi E., Tselentis G., Lekkas E., Voulgaris N., 2022. Seismological and Ground Deformation Study of the Ionian Islands (W. Greece) during 2014–2018, a Period of Intense Seismic Activity. Applied Sciences. 12(5):2331. https://doi.org/10.3390/app12052331

Kapetanidis V., Kaviris G., Spingos I., Kassaras I., Sakkas V., Kazantzidou-Firtinidou D., Mavroulis S., Diakakis M., Alexopoulos J.D., Dilalos S., Vassilakis E., Kotsi E., Tselentis G.-A., Lekkas E., Voulgaris N., 2022. The evolution of recent seismicity in the Ionian Islands (W. Greece) with implications on seismic hazard assessment. Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 10, GSG2022-109. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022, Patras, Greece

Giannopoulos I.K., Alexopoulos J.D., Dilalos S., Gkosios V., Mitsika G.S., Stamatakis M., Voulgaris N., 2022. The geophysical identification of lateritic bauxite formation at Mandra area, Attiki (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 10, GSG2022-026. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022, Patras, Greece

Mitsika G.S., Alexopoulos J.D., Giannopoulos I.K., Gkosios V., Dilalos S., Filis C., Vassilakis Em., Kaviris G., Sakkas V., Voulgaris N., 2022. Preliminary results of near-surface geophysical survey in Lefkada town (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 10, GSG2022-031. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022, Patras, Greece

Gkosios V., Alexopoulos J.D., Giannopoulos I.K., Mitsika G.S., Dilalos S., Barbaresos I., Voulgaris N., 2022. Determination of the subsurface geological regime and geotechnical characteristics at the area of Goudi (Athens, Greece) derived from geophysical measurements. Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication GSG2022-062. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022, Patras, Greece

Sakkas V., Kaviris G., Kapetanidis V., Alexopoulos J., Spingos I., Kassaras I., Dilalos S., Mavroulis S., Diakakis M., Kazantzidou-Firtinidou D., Vassilakis E., Kotsi E., Lekkas E., Voulgaris N., 2022. Ground Deformation Study of the Ionian Islands (W. Greece) Based on Continuous GNSS Measurements. Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 10, GSG2022-215. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October 2022, Patras, Greece

Iliopoulos G., Alexopoulos J., Papadopoulou P., Zelilidis A., Dilalos S., Voulgaris N., Biggin A., Arnold L.J., Taffin N., Galanidou N., 2022. The Acheulean site of Rodafnidia: geology, stratigraphy and chronology. In: Aegean Acheulean at the Eurasian crossroads Hominin settlement in Eurasia and Africa, 25-29 June 2022, Lesbos, Greece. (Abstract)

2021

Dilalos S. & Alexopoulos J.D., 2021. Some new insights on the correlation of isoseismal maps with terrestrial and satellite gravity data. In: 11th Congress of the Balkan Geophysical Society. 1-5., 10-14 October 2021, Bucharest, Romania. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS17

2020

Dilalos S., Alexopoulos J.D., 2020. The contribution of an urban gravity survey to the determinable perspective of Athens city (Greece) underground structure. SN Applied Sciences, 2, 1797. https://doi.org/10.1007/s42452-020-03466-8

Papadopoulos T.D., Alexopoulos J.D., Dilalos S., 2020. Combined geoelectrical and geoelectromagnetic survey for contributing to local hydrogeological regime – The case study of Delfini basin (Chios isl. – Greece). Geology and Geophysics of Russian South (Geologiya I Geofizika Yuga Rossii). 10 (1), 68-80. Doi: 10.23671/VNC.2020.1.59066.

Vassilakis Emm., Alexopoulos J.D., Faragitakis G.-P., 2020. Combination of Earth Observation and Seismic Reflection Data Analysis for the Definition of Strike Slip Fault Zones in Central Crete, In: EGU General Assembly 2020, EGU2020-2882.

2019

Vasilatos Ch., Anastasatou M., Alexopoulos J., Vassilakis Em., Dilalos S., Antonopoulou S., Petrakis S., Delipetrou P., Georghiou K., Stamatakis M., 2019. The geo-environmental status of the European Union Priority Habitat Type “Mediterranean Temporary Ponds” in Mt. Oiti, Greece. Water, 11(8), 1627, 23p., https://doi.org/10.3390/w11081627

Dilalos S., Alexopoulos J.D., Lozios S., 2019. New insights on Athens basin (Greece) subsurface geological and tectonic structure, derived from urban gravity measurements. Journal of Applied Geophysics. 167(C), 73-105. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.04.024

Dilalos S., Alexopoulos J.D., 2019. Quantitative subsurface information of Athens basin (Greece) derived from urban gravity measurements. In: Near Surface Geoscience 2019-1st Conference on Geophysics for Infrastructure Planning Monitoring and BIM, We_INFRA_P23, 5p., 8-12 September 2019, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902560

Dilalos S., Alexopoulos J.D., Lozios S., 2019. The contribution of urban gravity survey to the subsurface geological structure of the Athens basin (Greece). In: Near Surface Geoscience 2019- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, We_25_P17, 5p., 8-12 September 2019, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902472

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., Poulos S.E., 2019. Mapping of deltaic aquifers with the combined application of DC and TEM soundings. In: Near Surface Geoscience 2019- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, We_25_P13, 5p., 8-12 September 2019, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902468

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., Vassilakis Em., Poulos S.E., 2019. A geophysical approach to the phenomenon of ground fissures at the East Thessaly basin (Greece). In: Near Surface Geoscience 2019- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Mo_25_P14, 5p., 8-12 September 2019, The Hague, The Netherlands.  https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902379

Alexopoulos J.D., Voulgaris N., Dilalos S., Souglakos N., Mitsika G.S., Papadatos Y., 2019. Combined GPR and ERT survey at the Marathon (Plasi) archaeological excavation site. In: Near Surface Geoscience 2019- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Tu_25_P18, 5p., 8-12 September 2019, The Hague, The Netherlands.  https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902419

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., Kranis H., Lekkas E., 2019. The Contribution of Geophysical Survey to Seismic Hazard Mapping at Farsala basin (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 571-572, GSG2019-056. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 22-24 Μάϊου 2019, Αθήνα.

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., 2019. Coastal Geoelectrical Survey at the Ancient Harbor of Lechaion (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 481-482, GSG2019-057. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 22-24 Μάϊου 2019, Αθήνα.

Dilalos, S., Alexopoulos, J.D., 2019. Urban Gravity Measurements for the Subsurface Investigation of Athens Basin (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 211-212, GSG2019-093. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 22-24 Μάϊου 2019, Αθήνα.

Mitsika G.S., Dilalos S., Nastos P.T., Alexopoulos J.D., Delipetrou P., Georghiou K., 2019. High Altitude Meteorological Observations in Central Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 827-828, GSG2019-078. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 22-24 Μάϊου 2019, Αθήνα.

Souglakos N., Alexopoulos J.D., Voulgaris N., Dilalos S., Mitsika G.S., Petrakis M., Vavouranakis G., Valavanis P., Papadatos Y., 2019. A geophysical approach to the archaeological excavation of Plasi Marathon (Attika, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 508-509, GSG2019-189. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 22-24 Μάϊου 2019, Αθήνα.

Alamanis Ν., Drimonas Ch., Milozis E., Lazogiannis Κ., Papageorgiou G., Vassilakis Ε., Alexopoulos J., Kotsopoulos S. And Chouliaras Ι., 2019. Improvement measures and prospects for the development of “Glyfada Marina”, Attica, Greece. In: 1st International Scientific Conference on Design and Management of Port Coastal and Offshore Works, Athens

Lazogiannis K., Vassilakis Emm., Poulos S., Kotsopoulos S., Alexopoulos J., Alamanis N. Papageorgiou G., 2019. UAS-SfM as a cost-effective tool for coastal monitoring and management. In: 1st International Scientific Conference on Design and Management of Port Coastal and Offshore Works, Athens

Vasilatos C., Anastasatou M., Pomonis P., Alexopoulos,J., Vassilakis E. Stamatakis M., 2019. Hazard identification of the Mediterranean Temporary Mountain Pond ecosystems in Central Greece: Α Geo-environmental approach. In: Bulletin of the Geological Society of Greece, Special Publication No 7, 635-636, GSG2019-189. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, 22-24 May 2019, Athens, Greece.

2018

Dilalos S., Alexopoulos J.D., Tsatsaris A., 2018. Calculation of Building Correction for urban gravity surveys. A case study of Athens metropolis (Greece). Journal of Applied Geophysics. 159(C), 540-552. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.09.036

Matiatos I., Paraskevopoulou V., Lazogiannis K., Botsou F., Dassenakis M., Ghionis G., Alexopoulos J.D., Poulos S.E., 2018. Surface–ground water interactions and hydrogeochemical evolution in a fluvio-deltaic setting: The case study of the Pinios River delta. Journal of Hydrology 561, 236–249.

Mavroulis S., Dilalos S., Alexopoulos I., Vassilakis E., Lekkas E., 2018. Multidisciplinary analysis including neotectonic mapping, morphotectonic indices, applied geophysics and remote sensing techniques for studying recently recognized active faults in Northwestern Peloponnese (Greece). 2nd Scientific Meeting of the Tectonics Committee of the Geological Society of Greece. 13 June 2018, Patras.

2017

Dilalos S., Alexopoulos J.D., 2017. Indications of correlation between gravity measurements and isoseismal maps. A case study of Athens basin (Greece). Journal of Applied Geophysics, 140, 62-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.03.012

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S, 2017. Preliminary results of the application of Transient Electromagnetic Method in the area of Karla lake (East Thessaly basin, Greece). Proceedings of 11th International Hydrogeological Congress, 2, 103-112, 4-6 Οκτωβρίου 2017, Athens.

2016

Matiatos, Ι., Alexopoulos, J.D., Panagopoulos, A., Nastos, P. T., Kotsopoulos, S., Ghionis, G., Poulos, S., 2016. Climate change impact on freshwater resources in a deltaic environment: A groundwater modeling study. EGU General Assembly 2016, EGU 2016-14898,  Vol. 18.

2015

Fountoulis I., Vassilakis Em., Mavroulis S., Alexopoulos J., Dilalos S., Erkeki A., 2015. Synergy of tectonic geomorphology, applied geophysics and remote sensing techniques reveals new data for active extensional tectonism in NW Peloponnese (Greece). Geomorphology, 237, 52-64

 https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.11.016

Panagopoulos A., Pisinaras V., Ilias A., Paraskevas C., Arampatzis G., Alexopoulos J., Stathaki S., Hatzigiannakis E., Poulos S., Dalambakis P., 2015. Misconceived aquifer structure and hydrodynamics – erratic water resources management: The case of river Pinios estuarine. In: 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics,  Mykonos Island, Greece, June 14-18 2015.

Lazogiannis Κ., Kotsopoulos S., Kakagiannis G., Bakouras S., Farsirotou E., Poulos S., Panagopoulos Α., Ilias Α., Pisinaras V., Arabatzis G., Paraskevas Ch., Nastos P., Alexopoulos J.D., Matiatos Ι., Ghionis G., Karamousalis Th., Kotinas V., Gagkas Z., Pappas I., 2015. Study of surface irrigation water availability and suspended particulate matter concentration during the hydrological year 2013/14. In: 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives», Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17, pp. 677-680

2014

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Poulos S.E., Ghionis G., Mavroulis S., 2014. Application of Geoelectrical Techniques in the Investigation of a Coastal Sand Dune Field. In: Near Surface Geoscience 2014-20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 5p., 14-18 September 2014, Athens, Greece, https://doi.org/10.3997/2214-4609.20142025

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Tsatsaris A., Mavroulis S., 2014. ERT and VLF Measurements Contributing to the Extended Revelation of the Ancient Town of Trapezous (Peloponnesus, Greece). In: Near Surface Geoscience 2014-20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 5p, 14-18 September 2014, Athens, Greece, https://doi.org/10.3997/2214-4609.20141974

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Vassilakis E., Michelioudakis D., Mavroulis S., Farangitakis P., 2014. A Geophysical Insight for the Occurrence of Mediterranean Temporary Ponds on Mts. Oiti and Kallidromo (Greece). In: Near Surface Geoscience 2014-20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 5p, 14-18 September 2014, Athens, Greece, https://doi.org/10.3997/2214-4609.20142091

Αλεξόπουλος Δ. Ι., Δίλαλος Σ., Βασιλάκης Ε., Μιχελιουδάκης Δ., Μαυρούλης Σ., Πούλος Σ., 2014. Προκαταρκτική αξιολόγηση γεωφυσικών δεδομένων και γεωλογικών στοιχείων στη Δελταϊκή πεδιάδα του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία). Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1724-1731, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

Αλεξόπουλος Δ.Ι., Ματιάτος Ι., Δίλαλος Σ., Βασιλάκης Ε., Παναγόπουλος Α., Γκιώνης Γ., Πούλος Σ., 2014. Διερεύνηση της ανάπτυξης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Δέλτα Πηνειού Θεσσαλίας, με το συνδυασμό γεωφυσικών και υδρογεωλογικών στοιχείων. Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1130-1139, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

Βασιλάκης Ε., Μαυρούλης Σ., Αλεξόπουλος Ι., Δίλαλος Σ., 2014. Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία). Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1671-1684, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

Λαζογιάννης K., Πούλος Σ., Γιαννούλη Δ.Η, Σιφνιώτη Δ.Ε., Τσανάκας Κ., Τσούτσια Α., Δίλαλος Σ., Γκιώνης Γ., Πετράκης Σ., 2014. Μελέτη των μορφοδυναμικών διεργασιών της παραλιακής ζώνης του δέλτα του Πηνειού (Θεσσαλία). Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1744-1755, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.

Alexopoulos J.D., 2014. The contribution of the geo-electrical parameters distribution in the investigation of the palaeo-geographical evolution of the deltaic plain of Pineios river (Thessaly). In: 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece, pp. 1717-1723

Matiatos I., Paraskevopoulou V., Dassenakis M., Alexopoulos J.D., Panagopoulos A., Lazogiannis K., Poulos S., Arampatzis G., Ghionis G., Kotsopoulos S., Botsou F., Teou X., Sakellari Aik., Diamantis V., 2014. Groundwater flow regime and quality assessment of the alluvial aquifer in the deltaic environment of river Pinios (Thessaly). In: 10th International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, Greece, Volume 1, pp. 437-446.

Pisinaras V., Ilias A., Paraskevas C., Poulos S., Matiatos I., Alexopoulos J.D., Kotsopoulos S., Alexiou, I., Lazogiannis K., Arampatzis G., Kalogianni H., Tsekoura D., Panagopoulos A., 2014. Temporal evolution and assessment of groundwater quality in coastal agricultural areas. The case of Pinios River Delta. In: 10th International Hydrogeological Congress of Greece, 8-10 October, Thessaloniki, Greece, Volume 1, pp. 643-652.

Lazogiannis K., Paraskevopoulou V., Poulos S., Teou X., Kotsopoulos S., Farsirotou E., Ghionis G., Matiatos I., Panagopoulos A., Sifnioti D.E., Giannouli D.I., Tsanakas K., Dassenakis M., Drakopoulos P.G., Botsou F., Alexiou I., Alexopoulos J.D., 2014. Seasonal variation of water discharge and suspended sediment concentration of the Pinios River (Thessaly) during the hydrological year 2012/13. In: 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (Eds. Liakopoulos, Kungolos, Christodoulatos, Koutsopsyros), 325-331, ISBN 978-960-88490-6-8.

Diamantis V., Poulos S., Lazogiannis K., Matiatos I., Sifnioti D.E., Giannouli D.I., Ghionis G., Alexopoulos J.D., Kotsopoulos S., Panagopoulos A., Alexiou I., 2014. Chemical quality of groundwaters in the deltaic plain of Pinios river: Preliminary results after a year of monitoring. In: 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (Eds. Liakopoulos, Kungolos, Christodoulatos, Koutsopsyros), pp. 154-161, ISBN 978-960-88490-6-8.

2013

Alexopoulos J., Vassilakis Em., Dilalos S., 2013. Combined geophysical investigations for detailed groundwater flow modeling in tectonically deformed fractured rocks.  Annals of Geophysics, 56(6), S0669, 7p. https://doi.org/10.4401/ag-6236

Alexopoulos J., Vassilakis Em., Dilalos S., Zaloumi E., 2013. Quantification of human impact on natural evolution processes at a coastal zone, adjacent to an active fault. Proceedings of the 13th International Conference of Environmental Science and Technology, 8p., 5-7 September 2013, Athens, Greece.

Alexopoulos J., Vassilakis Em., Dilalos S., Pantelis Ch., Papadopoulos T., 2013. Identification of buried active structures with preliminary geophysical and morphotectonic analysis, at eastern Thessaly basin, Greece. 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (Eds. Grützner C., Rudersdorf A., Pérez-López R., Reicherter K.), 9-14 October 2013, Aachen, Germany.

Alexopoulos J.D, Dilalos S., Poulos S., Ghionis G., Petrakis S., Giannouli D. and Michelioudakis D., 2013. High resolution geophysical techniques for an insight to the formation of the dune field of the central Kyparissiakos Gulf, (Greece). 40th CIESM Congress, p.88, 28 Oct-1 Nov 2013, Marseille, France. (Abstract)

Poulos S.E., Alexopoulos J.D., Dassenakis M., Kotsopoulos S., Lazogiannis K., Matiatos I., Paraskevopoulou V., Sifnioti D.E., Ghionis G., Alexiou I., Panagopoulos A., 2013. An investigation of the impact of the climate change on river deltas: Case study: The delta of r. Pinios (Thessaly, Greece) - concept and preliminary results on surface water environmental state. In: 13th International Conference of Environmental Science and Technology Athens, Greece, CEST2013_0372, 8p.

2012

Vassilakis Emm., Alexopoulos J., Zaloumi E., 2012. Monitoring surface processes along active normal faults with ground LiDaR scanning. In: 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing and Geology, Mykonos, Greece, 29p.

Vassilakis Emm. & Alexopoulos J., 2012. Recognition of strike-slip faulting on the supra-detachment basin of Messara (central Crete Island) with remote sensing image interpretation techniques. In: 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing and Geology, In: 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing and Geology, Mykonos, Greece, ISBN 978-618-80609-0-6, pp. 108-115.

2011

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Vassilakis E., 2011. Adumbration of Amvrakia’s spring water pathways, based on detailed geophysical data (Kastraki - Meteora). In: Lambrakis N., Stournaras G., Katsanou K. (eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment. Environmental Earth Sciences. Springer, Berlin, Heidelberg, 2, 105-112. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24076-8_13

Fountoulis I., Vassilakis E., Mavroulis S., Alexopoulos J., Erkeki A., 2011. Quantification of River Valley major diversion impact at Kyllini coastal area (W. Peloponnesus, Greece) with remote sensing techniques. In: 2nd INQUA-IGCP-567 International Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archaeology and Engineering (Eds. Grützner, Fernández Steeger, Papanikolaou, Reicherter, Silva, Pérez-López & Vött), Corinth, Greece, Volume 2, 42-45.

Papadopoulos T.D., Stournaras G., Alexopoulos J.D., 2010. Geophysical investigations for aquifer detection in fissured rocks of volcanic origin. A case history. Journal of the Balkan Geophysical Society, 13(2),1-8.

2010

Alexopoulos J.D., Dilalos S., 2010. Geophysical research for geological structure determination in the region of South Mesogheia (Attica). Bulletin of the Geological Society of Greece, 43(4), 1898-1906. http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.11381

2009

Papadopoulos T.D., Voulgaris N.S., Alexopoulos J.D., 2009. Elaboration of GIS based Multidisciplinary data for microzoning studies. Environmental Semeiotics, 2(1), 48-62, DOI: 10.3383/es.2.1.4.

Poulos S.E., Alexopoulos J.D., Karditsa A., Giannia P., Gournelos T. Livaditis G., 2009. Formation & evolution of the Ververonda lagoon (Porto-Heli Region, SE Argolic Gulf) during historical times, on the basis of geophysical data and archeological information. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 53 (1), 151-168, DOI: 10.1127/0372-8854/2009/0053S1-0151

2008

Αλεξόπουλος Δ.Ι., Βασιλάκης EMM., Δίλαλος Σ., Παπαδόπουλος Δ.Τ., 2008. Συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στην οριοθέτηση υπόγειας υδάτινης ροής σε λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology (Εκδ. Μιγκίρος, Σταμάτης, Στουρνάρας), II, 421-430, Αθήνα.

Papadopoulos T.D., Alexopoulos J.D., Dilalos S., Pippidis M.J, 2008. Resistivity and VLF measurements for spring mechanism determination at NE Chios Isl. 8th International Hydrogeological Congress of Greece & 3rd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology (Εκδ. Μιγκίρος, Σταμάτης, Στουρνάρας), Ι, 421-430, Αθήνα.

Alexopoulos J.D., 2008. Pre-pleistocene palaeo-relief investigation of the Levidi basin (Peloponnesus, Greece) based on geophysical investigation. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLII/I, 38-48

Poulos S.E., Giannia P., Alexopoulos J., Karditsa A., Leivaditis G., Gournellos Th., 2008. Coastline evolution of the Porto-Heli and its surrounding area (SE Argolida) during Holocene, on the basis of geophysical, ocenographic and archeological evidences. Landscape Evolution & Geoarchaeology, In: 13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorhological Meeting, 18-21/06/2008, Porto Heli, Greece.

2007

Alexopoulos J.D., Tomara V., Vassilakis EM., Papadopoulos T.D., Dassenakis M., Poulos S., Voulgaris N., Dilalos S., Ghionis G., Goumas G., Pirlis E., 2007. A contribution to environmental Research οf The Korissia Coastal Wetland (Corfu Isl., Greece), With the Application οf Combined Geological and Geophysical Methods Supported by Geographic Information Systems. Bulletin of Geological Society of Greece, 40(4), 1892-1903. http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.17187

Milovanovic Μ., Tomara V., Poulos S., Alexopoulos J.D., 2007. Geomorphologic and hydrologic environment of Korissia lagoon (Corfu, island). In: 8th Congress of Hellenic Geographical Society, Athens, Greece, 261-269.

Papadopoulos T., Goulty N., Voulgaris N.S., Alexopoulos J.D., Fountoulis I., Kambouris P.J., Karastathis V., Peirce C., Chailas S., Kassaras J., Pirli M., Goumas G., Lagios E., 2007. Tectonic Structure οf Central-Western Attica (Greece) based οn Geophysical Investigations-Preliminary Results, Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX/3, 1207-1218.

2005

Alexopoulos J.D., Papadopoulos T., Mastrogiannis A., 2005. Investigation of hydrogeological factors affecting the portable water wells of Kalabaka urban by using geophysical techniques. In: 7th Hellenic Hydrogeological Conference & 2nd MEM Workshop on fissured rocks Hydrology, Athens 2005, (Eds. Stournaras, Pavlopoulos, Bellos), Vol. I, 19-30. (in Greek, with English abstract & figures).

Kambouris P., Papadopoulos T.D., Alexopoulos J.D., 2005. S/N enhancement by radon transformation in ultra shallow SH-wave reflection investigations. In: 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2005), 4-7 September 2005, Palermo, Italy, A053, 4p.

Symeonidis K., Papadopoulos T.D., Alexopoulos J.D., 2005. Use of surface waves for geotechnical characterization of neogene deposits – The Glyfada, Athens case study. In: 11th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2005), 4-7 September 2005, Palermo, Italy, A04, 4p.